Resultaten vragenlijst Hoogstraat en Raadhuisplein

De doorgaande weg van Berlicum, door Middelrode naar het buitengebied is ongeveer 5 kilometer lang. Er is voor het hele traject een ambitie opgesteld. We gaan als eerste aan de slag met het Raadhuisplein en de Hoogstraat. Op een aantal plekken zijn wel eens aanpassingen gedaan. Maar door beperkte middelen is er nooit een structurele oplossing bedacht of uitgevoerd.

Dorps karakter

Ruim 160 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. Wethouder Eric van den Dungen (verkeer): “Aanwonenden en gebruikers van de weg zijn heel betrokken, dat zie je wel aan het aantal reacties. Ook al weten mensen dat er niet direct grote veranderingen komen, toch denken ze graag mee over mogelijke oplossingen.” Naast knelpunten zoals toegankelijkheid voor voetgangers, geluids- en snelheidsoverlast, zijn er ook positieve punten te benoemen over de Hoogstraat en het Raadhuisplein. “Het authentieke dorpse karakter van de weg wordt veel genoemd op de vraag wat men prettig vindt aan de straten. Dat moeten we uiteraard zien te behouden,” licht de wethouder toe. 

Scenario’s voor de korte en lange termijn

Het ambitiedocument en de input van de vakspecialisten van de gemeente en de gebruikers en omwonden wordt gebruikt om een aantal scenario’s op te stellen. De scenario’s zijn verdeeld in oplossingen voor de korte termijn en lange termijn. Wethouder Van den Dungen: “Denk bijvoorbeeld aan kleine onderhoudsmaatregelen aan het trottoir om de toegankelijkheid te verbeteren of bankjes en groen aanbrengen op het Raadhuisplein om daar de leefbaarheid te verbeteren.”

Voor de scenario’s voor de lange termijn (3-10 jaar) worden nieuwe dwarsprofielen van de weg gemaakt. “Dat zijn de meer structurele oplossingen, die uiteraard ook meer geld kosten,” legt Van den Dungen uit. In het najaar worden de uitgewerkte scenario’s voorgelegd aan de omwonenden. Het college van B&W stelt aan het eind van het jaar de scenario's vast.

Huidige situatie Hoogstraat Berlicum

Samenvatting van de resultaten

We hebben de antwoorden gesplitst in ‘bewoners’ en ‘gebruikers’ van de weg. Beide groepen zijn ongeveer even groot.

Snelheid en geluid

 • 74% van de bewoners ervaart ‘heel veel’ of ‘veel’ geluidsoverlast
 • 82% van de bewoners ervaart ‘heel veel’ of ‘veel’ snelheidsoverlast
 • Gebruikers van de weg ervaren veel minder geluidsoverlast, maar de meerderheid geeft wel aan ‘veel’ of ‘heel veel’ snelheidsoverlast te ervaren

Drukte op de weg

 • 79% van de bewoners geeft aan ‘heel veel’ (34%) of ‘veel’ (45%) overlast door verkeersdrukte te ervaren
 • Tegenover 53% van de gebruikers. Daarvan zegt 21% ‘niet’ of ‘weinig’ last te hebben van drukte door verkeer

Parkeren en groen

 • Zijn er te veel of te weinig parkeerplaatsen? De reacties laten zien dat er in ieder geval geen overschot is. Ongeveer evenveel mensen geven aan dat er ‘precies genoeg’ parkeerplaatsen zijn als ‘te weinig’. Gebruikers van de weg vinden iets vaker dat er ‘te weinig’ parkeerplaatsen zijn.
 • Gebruikers van de weg zijn iets minder tevreden over de hoeveelheid openbaar groen in het gebied. 47% van hen geeft aan ‘onvoldoende’ of ‘ruim onvoldoende’ groen te zien, tegenover 38% van de bewoners.
 • Over de kwaliteit van het openbaar groen zijn beide groepen even tevreden. Ongeveer driekwart van de bewoners en gebruikers is ‘zeer tevreden’ tot ‘neutraal’ over het groen.
 • En als je mag kiezen, moet er dan meer groen of meer parkeergelegenheid komen? Van de bewoners kiest 58% voor meer groen, tegenover 51% van de gebruikers. 23% van zowel de bewoners als de gebruikers kiest voor meer parkeerplaatsen.

Veiligheid: wegdek, verlichting en toegankelijkheid

 • De kwaliteit van het wegdek wordt over het algemeen als ‘heel goed’, ‘voldoende’ of ‘neutraal’ beoordeeld. 37% van de gebruikers vindt het wegdek ‘slecht’, tegenover 29% van de bewoners.
 • Vrijwel iedereen die de vragenlijst ingevuld heeft, vindt de openbare verlichting te donker.
 • Toegankelijkheid voor voetgangers wordt als ‘slecht’ en ‘onvoldoende’ beoordeeld door het grootste deel van de bewoners (87%) en gebruikers (77%).
 • De toegankelijkheid voor fietsers wordt iets beter beoordeeld, maar ook daar geven de meeste mensen aan dat het ‘onvoldoende’ is.

Pilot fietssuggestiestroken

Een aantal jaren geleden zijn de fietssuggestiestroken op een gedeelte van de Hoogstraat breder gemaakt. We hebben bewoners en gebruikers van de weg gevraagd wat ze hiervan vinden.

 • Een meerderheid van de inwoners is ontevreden over de pilot.
 • 60 tot 70% van de inwoners vindt het wel een goed idee om de fietssuggestiestroken over de hele weg te verbreden.
 • De fietsstroken moeten wel duidelijker zichtbaar zijn.
 • Geen resultaten gevonden

  Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen