Ontwikkelvisie en uitwerking

Ontwikkelvisie Theereheide

In 2019 en 2020 hebben we met bewoners uit de wijk gesproken over deze ontwikkelingen en de kansen die daardoor ontstaan. De opmerkingen en suggesties zijn meegenomen naar het college en de gemeenteraad. In 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de visie en per locatie een scenario en uitgangspunten vastgesteld.

Basisschool De Bolster en de locatie Heidelust zijn met elkaar verbonden. In de visie Theereheide wordt een nieuwe school in combinatie met appartementen op Heidelust voorgesteld. En op de vrijgekomen locatie aan de Ericastraat kunnen ook woningen gebouwd worden.

Je kunt de ontwikkelvisie bekijken op de website ruimtelijkeplannen.nl. 

kaders locatie heidelust visie theereheidekaders locatie bolster visie theereheide

Onderzoeken naar planologische haalbaarheid en wateropgave

In voorbereiding op de uitwerking van de scenario’s, is er een onderzoek naar planologische haalbaarheid uitgevoerd. Hierin wordt bijvoorbeeld gekeken of er belemmeringen zijn op het gebied van milieu, water of archeologie. 

Daarnaast is er een onderzoek uitgevoerd naar de wateropgave in het gebied. Heidelust ligt in het stroomgebied van de Essche Stroom. Extra bebouwing op de locatie vraagt om maatregelen om het water genoeg ruimte te geven. Je kunt het onderzoek naar de wateropgave hier lezen (Arcadis, 2022).

Overleg met waterschap en provincie

Over de uitwerking van de scenario’s voor de Bolster en Heidelust zijn we ook in overleg gegaan met het waterschap en de provincie. Dit zijn onze wettelijke partners als het gaat om woningbouw en gebiedsontwikkeling. Om te kunnen en mogen bouwen op Heidelust, is toestemming van de provincie nodig. Heidelust ligt namelijk niet helemaal binnen de bebouwde kom (stedelijk gebied). We moeten daarom de noodzaak voor extra woningen op deze locatie aan kunnen tonen. Ook het type woningen weegt hierin mee.

Het waterschap kijkt bij nieuwe ontwikkelingen of er genoeg ruimte is voor waterberging voor water van de Essche stroom en (opvang van) regenwater. Het uitgangspunt is dat er in de nieuwe situatie minstens evenveel ruimte voor water is als daarvoor.

In gesprek met basisschool De Bolster

Uiteraard zijn we ook in gesprek met basisschool De Bolster over de bouw van een nieuwe school. De gemeente is verantwoordelijk voor goede onderwijshuisvesting. In de uitwerking van de plannen worden de wensen van de school zoveel als mogelijk meegenomen.

De opgaven voor ontwikkeling van de locaties

Uit de onderzoeken en gesprekken komen een aantal opgaven naar voren. De wateropgave, woonbehoefte, leefbaarheid maar ook de kosten zijn sinds de vaststelling van de visie veranderd. Lees meer over de opgaven in het gebied

Cookie-instellingen